„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť Kamenárstvo STONE s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v znížení energetickej náročnosti priemyselnej budovy, v ktorej prebieha kamenárska výroba spoločnosti.

Názov projektu Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.
Hlavný cieľ projektu Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy, v ktorej prebieha kamenárska výroba spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.
Kontrahovaná výška NFP 166 303,09 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk